تیم ما

نام و نام خانوادگی سمت
مژگان مبارک نیا مدیر کل/مدیر مدرسه
مرجان مبارک نیا مدیر اجرایی
زهرا حقیقی مدیر آموزش
افسانه موید زاده مدیر تحقیق و توسعه
هدی استیفایی سوپروایزر تحصیلی(پایه اول و دوم)
آزاده عدالت سوپروایزر تحصیلی(پایه سوم)
شهریار وجدانی سوپروایزر تحصیلی(پایه چهارم تا ششم)
Junior+senior high school
هدی نیایی سوپروایزر تحصیلی(پیش دبستان)
فاطمه اسلامی مددکار اجتماعی
دیبا فردوسی روانشناس/مشاور
زهرا میدانی ناظم دختران
شیما صادقی ناظم پسران
پیمانه صادقی ناظم پیش دبستان
شیرین سعیدی متصدی اداری
افسانه جهاندیده متصدی اداری
سینا حسینی حسابدار
علیرضا امامی تکنسین فناوری اطلاعات
آرش روشن جوی پشتیبانی فنی
بهار نغمایی مسئول فعالیت های فرهنگی
ساینا دامغانی مسئول فعالیت های فرهنگی